Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

1960 - 1980

Od roku 1960 bola obec začlenená do okresu Michalovce (okres Vranov neexistoval v rokoch 1960 – 1968).

V 60. rokoch 20. storočia sa budovala vodná nádrž Domaša, čo významne prispelo k nárastu významu obce Malá Domaša. So stavbou priehrady Domaša sa začalo vo februári roku 1962, hoci sa o tejto stavbe rozhodovalo už v druhej polovici 50. rokov minulého storočia. Generálnym dodávateľom stavby sa stal Váhostav Žilina, závod Margecany. Sypanie vlastného telesa stavby sa začalo na jar 1964. Medzi hlavné objekty vodného diela Domaša patrí hrádza akumulačnej nádrže so združeným vtokovým objektom, bočným bezpečnostným prepadom, vodnou elektrárňou a hrádzou s haťou vyrovnávacej nádrže Malá Domaša. Vyrovnávacia nádrž slúži na zadržanie zvýšeného prietoku vody počas špičkovej prevádzky vodnej elektrárne. Jej plocha má veľkosť 39 ha s celkovým obsahom cca vyše 560 tisíc m³ vody. Pomocou hate sa zabezpečuje vyrovnaný odtok vody do koryta Ondavy pod hrádzou. Hlavným objektom vyrovnávacej nádrže je dvojpolová betónová hať, na ktorú po obidvoch stranách nadväzuje zemná hrádza o celkovej dĺžke 443 m. Výstavba celého vodného diela Domaša bola ukončená v roku1967 v celkovom náklade 185,6 mil. Kčs.

Celá vodná nádrž Domaša má dĺžku 14 km, jej maximálna šírka je až 4 km a jej vodná plocha pri maximálnej hladine má rozlohu 1 422 ha. Maximálny obsah nádrže z najnižšej prevádzkovej hladiny je 17 miliónov m³ a z najvyššej 146 miliónov m³ vody.

V priebehu prvej polovice 60. rokov 20. storočia väčšina miestneho obyvateľstva pracovala na miestnom JRD, ktoré pomerne zle hospodárilo. Časť miestnych roľníkov však naďalej hospodárila ešte samostatne. Kvôli zlým hospodárskym výsledkom bolo JRD Malá Domaša od l. januára 1965 začlenené do Štátneho majetku n. p. Strážske.

V roku 1964 žilo v obci 408 obyvateľov. V rámci miestnej kultúry mali k dispozícii nestále kino, miestnu ľudovú knižnicu (503 zväzkov kníh). V obci bolo v tom čase evidovaných 86 rádií a 18 televízorov (medzi prvých vlastníkov rádia v obci patril Ján Čalfa, nar. 1924, ktorý vlastnil rádio, napojené iba na akumulátor, lebo obec ešte nebola elektrifikovaná). K stavebným akciám v obci v druhej polovici 60. rokov patrilo dobudovanie kanalizačného odpadu v roku 1967. V tomto roku bol oplotený aj areál základnej školy a upravené priestranstvo pred školou, kde bol pôvodne močiar. Miesto bolo v rámci úprav zavezené štrkom a hlinou.

V roku 1969 bolo v obci urobené verejné osvetlenie, upravené miestne komunikácie v dĺžke jedného kilometra a vyasfaltovaný 100 metrový úsek cesty vedúcej ku kostolu.

 

1966V roku 1968 bol znovu obnovený okres Vranov nad Topľou a Malá Domaša sa znovu stala jeho súčasťou. V hospodárskom živote obce dominovalo poľnohospodárstvo – pôsobil tu Štátny majetok Vranov n.T. a samostatne tu hospodárilo ešte aj viacero miestnych roľníkov. Obec sa začiatkom 70. rokov rozrastala. Pribudlo viac obyvateľov aj stavieb, hlavne rodinných domov.

V roku 1971 sa konečne začala výstavba budovy MNV, obchodu a kultúrneho domu v akcii „Z”. 2. mája 1974 bola táto novostavba odovzdaná do užívania a našlo sa v nej miesto aj pre požiarnu zbrojnicu. Ukončené dielo malo hodnotu 1,3 milióna Kčs.

V priebehu 70. rokov 20. storočia prebehli aj iné stavebné akcie v obci. Patrila k nim rekonštrukcia miestnej elektrickej siete a výstavba športového ihriska pre mládež. V roku 1976 bolo vybudované nové oplotenie cintorína a neskôr vystavaný a upravený park v blízkosti miestneho rímskokatolíckeho kostola. V novembri roku 1980 sa v Československu uskutočnilo sčítanie obyvateľstva. Podľa jeho výsledkov žilo v Malej Domaši 424 obyvateľov, z toho 211 mužov a 213 žien. Bolo tu postavených 91 domov (z toho sedem rómskych). Priamo v obci bolo vytvorených 34 pracovných príležitostí a 94 obyvateľov obce pracovalo na území okresu Vranov, mimo okresu pracovalo 80 osôb. Životná úroveň miestnych obyvateľov sa v minulosti posudzovala aj podľa ukazovateľov vybavenia domácností rôznou technikou uľahčujúcou prácu doma a pod. Zo súpisu vyplynulo, že v obci bolo 77 chladničiek, 79 pračiek (z toho iba jedna automatická), 82 televízorov (z toho iba tri farebné) a 37 osobných áut.