Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Kultúrny život

Spoločenský a kultúrny život sa rozvíjal aj v takej malej obci akou je Malá Domaša. Počas nášho krátkeho výskumu tejto oblasti zo života obce sa nám podarilo získať pomerne veľmi málo informácií hlavne zo starších období. Nedostatok archívnych zdrojov sme sa snažili vyplniť informáciami získanými od pamätníkov.

Vo funkcii osvetových a kultúrnych pracovníkov v obci už za prvej Československej republiky pracovali učitelia Zdislav Sloboda, Ladislav Prokop a iní. Po druhej svetovej vojne sa tejto funkcie zväčša tiež ujali učitelia – Ján Goffa a neskôr na dlhé roky Ladislav Bajnovič až do svojho odchodu z obce v roku 1984. Okrem pedagogickej práce sa venoval aj miestnej kultúre, divadlu, či práci v miestnom Zbore pre občianske záležitosti. Miestne osvetové zariadenie často v spolupráci s inými spoločenskými organizáciami v obci organizovalo rôzne spoločné podujatia. Patrili k nim napr. kurzy varenia, šitia a strihov. Jeden z prvých sa uskutočnil v januári 1959, trval štyri týždne a zúčastnilo sa ho 20 žien. Viedla ho Mária Bajnovičová a konal sa v spolupráci s miestnym spolkom Slovenského zväzu žien. V roku 1962 zorganizovala miestna osveta ďalší kurz varenia za účasti 30 žien, v trvaní 36 vyučovacích hodín. Do kultúrneho života v obci sa v priebehu 50. rokov 20. stor. zapájala aj rómska kapela na čele s primášom Ferencom.

Súčasťou kultúry je aj film. Malá Domaša nemala ešte kino a tak všetky filmové predstavenia sa tu konali sprostredkovane. Zatiaľ prvú správu o putovnom kine v obci máme z mája roku 1950. Vtedy sa tu premietal propagandistický sovietsky film „Tajné poslanie”. V roku 1960 bol obci pridelený premietací prístroj v hodnote sedem a pol tisíca korún. Prvé predstavenie s pomocou nového prístroja sa konalo 19. marca 1960. Od tohto času sa filmy premietali pravidelne v sobotu a nedeľu. Tieto časy sú dnes však už minulosťou.

Zbor pre občianske záležitosti pracujúci pri miestnom MNV organizoval rôzne slávnostné akcie pri príležitosti životných, pracovných jubileí, občianskych obradov a pod. Medzi jeho vedúcich a najaktívnejších členov patrili v minulosti J. Mražik, B. Horňáková, H. Lackyová a iní.

S kultúrou a vzdelávaním úzko súvisí aj činnosť miestnej knižnice, ktorej korene možno hľadať v období po 2. svetovej vojne. Medzi jej najpočetnejších čitateľov patrili žiaci miestnej školy. V roku 1964 mala vo svojom fonde 503 kusov kníh a 48 čitateľov. Skoro o dvadsať rokov neskôr v roku 1982 mala už 1 200 kusov literatúry a sídlila v budove základnej školy. Po zrušení školy ju v roku 1985 presunuli do priestorov MNV.

Zo spoločenských organizácií vyvíjajúcich svoju činnosť na území obce má najstaršiu minulosť miestna organizáciaZboru požiarnej ochrany - hasičov, ktorí v obci pôsobili už v 20. rokoch 20. storočia. Na prelome 20. a 30. rokov patril k veliteľom miestnych hasičov Michal Durkaj. Miestni hasiči mali vtedy svoje vlastné uniformy a vlastnili aj ručnú hasičskú striekačku. Po druhej svetovej vojne pravdepodobne v obci už hasičský zbor neexistoval, lebo v roku 1956 došlo k znovuzaloženiu požiarneho zboru, pričom dostal aj motorovú hasičskú striekačku PS – 6. O desať rokov neskôr získali požiarnici motorovú hasičskú striekačku. V priebehu 70. a 80. rokov 20. storočia sa miestne požiarne družstvo zúčastňovalo rozličných súťaží. V roku 1982 bol veliteľom miestnych požiarnikov Michal Dzurčanin a v spomínanom roku získala obec špeciálne protipožiarne vozidlo typu AVIA. Od roku 1974 pre potreby požiarnikov slúžila nová budova požiarnej zbrojnice.

V ročnom pláne kultúrnych aktivít v obci sa vychádza už tradične z aktivít uvedených v celoročnom kalendári – týka sa rôznych sviatkov, výročí či pamätných udalostí miestneho a celoštátneho významu, cirkevného alebo svetského charakteru.