Streda - 29. jún 2016

Príhovor starostu


Keď si občas vyjdem nad dedinu či sa prejdem po okolí, rozmýšľam o tom, kde sa skrýva tých sedem storočí histórie Malej Domaše. Zmenila sa Ondava, vryla sa do podložia Oľka, ostal zachovaný, hoci tiež pozmenený dedinský chotár.

Celý text...

Projekt

 

 
Ukončenie výstavby Zberného dvora

zberny_dvor_01

Fotogaléria z realizovaného rozvojového projektu v obci.

Celý článok...
 
Realizácia projektu - bytový dom IV. 9 b.j.

stavba_4_02

Fotografia z realizovaného projektu v obci.

 
Bytový dom – Nájomné byty nižšieho štandardu 8 b.j. - Nadstavba

stavba_4

Stavba IV. – 8 b. j., nájomné byty nižšieho štandardu - Nadstavba sa začala realizovať v auguste 2013 na základe stavebného povolenia zo dňa 22.1.2013. Predpokladaný termín kolaudácie stavby je august 2015. Zhotoviteľom stavby je firma Steel, s. r. o., Vranov nad Topľou. Celková cena stavby je 221.461,45 €, z toho je dotácia MDV a RR SR 155.020,00 €. Vlastné zdroje predstavujú úver zo ŠFRB vo výške 66 438,00 € a 3,45 € z vlastných zdrojov.

Celý článok...
 
Stavba III. – 9 b.j., nižšieho štandardu

stavba_3_01

Stavba III. – 9 b.j., nižšieho štandardu sa realizovala na základe stavebného povolenia zo dňa 14.02.2012, skolaudovaná 27.08.2013 na parcele č. 250/42 o výmere 220 m2. Investorom stavby bola Fy Rikostav Container, s.r.o., Giraltovce. Celková cena stavby bola 247.988,30 €, z toho dotácia MDV aRR SR predstavovala 173.589,80 €. Vlastné zdroje predstavovali úver zo ŠFRB vo výške 74.396,52 € a 1,98 € z vlastných zdrojov.

Celý článok...
 
Bytový dom II. – 9 b.j. nižšieho štandardu

stavba_2_01

Stavba II. – 9 b.j., nižšieho štandardu sa realizovala na základe stavebného povolenia zo dňa 16. 1. 2009, skolaudovaná 30.08.2012 na parcele č. 250/41 o výmere 226 m2. Investorom stavby bola Fy Kondor s.r.o., Zámutov, stavbu realizovala Fy Rikostav Container, s.r.o., Giraltovce. Celková cena stavby bola 240 988,62 €, z toho dotácia z MDV a RR SR predstavovala 180 739,99 €. Vlastné zdroje predstavovali úver zo ŠFRB vo výške 60 247,15 € a 1,48 € z vlastných zdrojov.

Celý článok...
 
Podpora a prezentácia cestovného ruchu v regióne Domaša

cestovny_ruch

V rámci podanej žiadosti o NFP v projekte “Podpora a prezentácia cestovného ruchu v regióne Domaša” vo výzve ROP-3.2b-2010/01 boli pridelené finančné prostriedky s MP a RV SR v celkovej výške 95 % oprávnených nákladov t. j. 120 947,27 €. V rámci tohto projektu bola spracovaná analýza a stratégia cestovného ruchu na Domaši, vizualizácia a 3D modely, tlač informačnej brožúry v počte 5000 ks, mastering a replikácia DVD taktiež v počte 5000 ks a realizácia portálu Domaša, ktorá je zverejnená na webovej stránke www.portaldomasa.sk.

 
Malá vodná elektráreň

vodna_elektraren

Malú vodnú elektráreň v priebehu dvoch rokov vybudovala súkromná spoločnosť 5K, s. r. o. Michalovce pod telesom hrádze Ondavy v katastrálnom území obcí Slovenská Kajňa a Malá Domaša. Zástupcom investora vodnej stavby je Róbert Boroš. Výstavba bola povolená KÚ ŽP v Prešove.  MVE poháňaná jednou kaplánovou turbínou s inštalovaným výkonom 215 kWh ma ambíciu vyrábať 1 milión kWh elektrickej energie ročne. Tá smeruje ku konečným spotrebiteľom prostredníctvom Východoslovenskej energetiky, a. s..

Celý článok...
 
Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba obecného úradu

ocu

Táto stavba bola realizovaná na základe "Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013" s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a skolaudovaná dňa 16. 08. 2011 na parcele číslo 13/1. Celková cena stavby je vo výške 310 732,08 € s DPH. Zhotoviteľom stavby bola fy STELL s. r. o., Dobrianského 1503, 093 01 Vranov nad Topľou.

Celý článok...
 
Zberný dvor

zberny_dvor

Navrhované dielo bolo realizované podľa platnej  a schválenej projektovej dokumentácie. Práce 1. etapy boli vykonávané v termíne 01.06.2009 až 16.11.2009 za poskytnutú dotáciu z EF SR na rok 2009 vo výške 100 000 € a vlastné použité prostriedky vo výške 5 000,12 €. Išlo o vyrovnanie terénu vyčistenie priestoru od krovinatého a nízkeho stromového porastu  o rozlohe 1050 m2 a vytvorenie priestoru pre stavebné stroje v lokalite zberného dvora. Zhotoviteľom stavby je  EKOLINES – IPC spol. s. r. o., Paulínyho 72, 040 01  Košice. Celková cena stavby predstavuje výšku 212 351 €.

Celý článok...
 
Súťaž – Progresívne, cenovo dostupné bývanie

diplom

Dňa 23. mája 2013 sa konala 1. medzinárodná odborná konferencia pre samosprávy v Bratislave pod záštitou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Konferencia vyvrcholila slávnostným vyhodnotením 15. ročníka verejnej neanonymnej súťaže Progresívne, cenovo dostupné bývanie. Súťažilo sa v 4 súťažných kategóriách:

Celý článok...
 
Fotovoltická elektráreň

fotovoltika

Stavba fotovoltickej elektrárne sa realizovala na základe stavebného povolenia zo dňa 14.01.2009, skolaudovaná bola dňa 20.09.2010 na parcele č. 256/27, 256/28, 256/32 a 256/33. Investorom stavby bola firma GESTUS Investments, s. r. o. Haydnová 20, 811 02 Bratislava. Slnečnú energiu na elektrickú premieňa okolo 3 200 solárnych panelov na vyše 260 stojanoch nazývaných traky. Tie sa počas celého dňa otáčajú za slnkom.

Celý článok...
 
Bytový dom - 9 b.j. nižšieho štandardu

bytovka

Stavba I. – 9 b. j. nižšieho štandardu sa realizovala na základe stavebného povolenia zo dňa 16. 01. 2009, skolaudovaná bola 03. 12. 2010 na parcele číslo 250/36 o výmere 226 m2. Investorom stavby bola fy Kondor s. r. o., Čaklov. Celková cena stavby bola 240 988,63 € z toho dotácia z MV a RR SR bola vo výške 180 740 € s DPH. Vlastné zdroje obce predstavovali úver zo ŠFRB vo  výške 60 247 € a 1,63 € z vlastných zdrojov. V druhej polovici roku 2012 už bude stáť aj II. 9 b. j. taktiež v celkovej výške 240 988,63 €. Tento krát vlastné zdroje predstavujú úver zo ŠFRB vo výške 60 247,15 € a 1,48 e z vlastných zdrojov.  Obec v budúcnosti plánuje postaviť aj III. 9 b. j., na ktorú už vykúpila pozemok a v súčasnosti prebieha stavebné konanie.

Celý článok...
 
Partnerská výmena kultúrno-historického dedičstva Malá Domaša – Myczkowce

pl_sk

Obec Malá Domaša dňa 01.10.2009 začala realizovať  projekt "Partnerská výmena kultúrno – historického dedičstva Malá Domaša, Myczkowce". Jeho ukončenie bolo dňa 30.09.2010.  V priebehu roka sa uskutočnilo v rámci programu niekoľko kultúrno-spoločenských podujatí a vzájomných návštev, kde občania slovenskej aj poľskej strany mali možnosť zoznámiť sa s kultúrnymi tradíciami našich predkov na poľskej aj slovenskej dedine. Celoročný projekt spoločných podujatí na oboch stranách pozdvihol a zintenzívnil spoluprácu obce a charitatívneho strediska. Altánky histórie a kultúry na jednej strane a veľkoryso zrealizovaná biblická záhrada na druhej strane ostanú trvalými pomníkmi spoločného partnerstva.

Celý článok...
 
Počasie

Malá Domaša - kniha

Anketa

Aké športy patria medzi vaše obľúbené (venujete sa im najčastejšie) ?
 

Počet ľudí on-line

Máme hostí: 2 pripojení