Obec Malá Domaša
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Zasadnutie OZ

Zasadnutie OZ
Vyriešený

Podnet:

Dobrý deň pán starosta
Na moju sťažnosť z pred niekoľkých rokov na neohlasovanie termínov zasadnutia OZ obecným rozhlasom, ste mi písomne odpovedali, že to nie je treba a ze to oznamujete spôsobom obci obvyklým podľa zákona o obecnom zriadení. Na úradnej tabuli. Chcel by som sa opýtať ci ste neprehodnotili svoje rozhodovanie a samozrejme aj poslanci v závislosti na participačnom rozhodovaní občanov o dianí v obci pri toľkých investičných akciách, ktoré nie len súvisia s občanmi ale aj priamo ovplyvňujú život občanov obce. Dúfam, že v myšlienke demokracie budete uvažovať na zverejnení každého zastupitelstva, ktoré sa bude konat formou obecného rozhlasu.
Ďakujem za pochopenie.

Odpoveď:

Dobrý deň.

Obec Malá Domaša v zastúpení starostom obce PhDr. Jaroslavom Makatúrom Vám k predmetnému podnetu poskytuje nasledovné stanovisko:

"Zákon o obecnom zriadení neukladá obci povinnosť oznamovať rokovanie obecného zastupiteľstva aj miestnym rozhlasom. Oznámenia o rokovaniach OZ sú zverejňované v zmysle zákona na úradnej tabuli obce. Uvedenú možnosť oznamovania termínov zasadania OZ zahrnieme do programu nasledujúceho zasadnutia OZ na schválenie. Ak ho poslanci OZ schvália, bude zahrnutá do rokovacieho poriadku obce Malá Domaša. Ak ho OZ neschváli, zasadnutia OZ budú naďalej oznamované v zmysle platného zákona."

S pozdravom PhDr. Jaroslav Makatúra, starosta obce.  

 

Dobrý deň.

K predchádzajúcej odpovedi na Váš podnet dopĺňame, že Obecné zastupiteľstvo v Malej Domaši na svojom 25. zasadnutí neschválilo zmenu rokovacieho poriadku Obce Malá Domaša. Oznamovanie konania zasadnutí OZ bude teda naďalej zverejňované v zmysle zákona - na úradnej tabuli obce.

 

S pozdravom PhDr. Jaroslav Makatúra, starosta obce. 

V Malej Domaši dňa 10.9.2020