Obec Malá Domaša
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Územný plán

Obec Malá Domaša nemala pre svoj ďalší rozvoj žiadnu záväznú územnoplánovaciu dokumentáciu. Územný plán VÚC Prešovského kraja 2004 neriešil lokálny charakter územia, preto bolo potrebné vypracovať územný plán obce, aby bolo možné zahrnúť aj širšie vzťahy medzi jednotlivými katastrami. Tieto perspektívne zmeny však nemožno realizovať bez cieľavedomej pomoci štátu, ktorá by mala formou rozvojových programov v spolupráci so štrukturálnymi fondmi Európskej únie podnietiť iniciatívu domáceho obyvateľstva. Riešenie úlohy preto vyplýva z potreby vypracovať pre obec Malá Domaša dlhodobú stratégiu trvalo udržateľného rozvoja.

Potreba vypracovať územný plán obce, zdôvodňujúceho obstaranie, vyplýva z toho, že:

  • je základným nástrojom pre koncepciu organizácie územia obce počas záväznosti územného plánu obce,

  • umožňuje priechodnosť investičných zámerov, to znamená konkrétnej povoľovacej činnosti riešenejv územnom pláne pri následnom vydávaní územných rozhodnutí a stavebných povolení,

  • je záväzným podkladom pre koordináciu zámerov výstavby v území,

  • je záväzným podkladom pre projektovanie dopravnej, technickej a sociálnej vybavenosti v obci,

  • umožňuje realizovať v obci také stavby verejnoprospešného charakteru, kde nie je daný súhlas vlastníkov pozemkov s ich výstavbou, a to tým, že vymedzí verejnoprospešné stavby v danom území v zmysle stavebného zákona.

Územný plán obce Malá Domaša bol vypracovyný z dôvodu jeho absencie a aktuálnej potreby pre dlhodobé a operatívne rozhodovanie pri riadení a usmerňovaní rozvoja obce.