Komunitné centrum

Obec Malá Domaša je zapojená do realizácie národného projektu "Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK - I. fáza".

 

Pracovníci Komunitného centra:

Mgr. Anna Hoľková - odborný garant KC

Mgr. Peter Čonka - odborný pracovník KC

Timea Nemčíková - pracovník KC